e-shop zdarma e-shop zdarma
Hlavní stránkaKošík a objednávkaO násReklamační řádJak nakupovatObchodní podmínkyKontakt
Kategorie
e-shop zdarma SKLADEM
e-shop zdarma Psi - antiparazitika
e-shop zdarma Psi - granule
e-shop zdarma Psi - konzervy
e-shop zdarma Psi - ostatní krmení
e-shop zdarma Psi - vitamínové doplňky
e-shop zdarma Kočky - granule
e-shop zdarma Kočky - konzervy
e-shop zdarma Kočky - vitamínové doplňky
e-shop zdarma Hospodářská zvířata
e-shop zdarma Dárkové předměty
e-shop zdarma KokardyReklama:

Obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

Prodávajícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí provozovatel internetového obchodu Mgr. Zdeňka Štěpánová, IČ: 752 749 57, DIČ: CZ7961262254. (Provozovatel není plátce DPH).

Kupujícím se pro účely tohoto prohlášení rozumí zákazník internetového obchodu Krmiva z Malého údolí. 

Provozovnou se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí sídlo společnosti, na adrese Podhora 14, 294 13 Mohelnice nad Jizerou.

Veškeré ceny zobrazované na stránkách internetového obchodu Krmiva z Malého údolí jsou včetně příslušné sazby DPH.

Každé zboží je jednoznačně identifikováno názvem, popřípadě i názvem provedení a cenou. Název zboží, názvy jednotlivých provedení, popis zboží a obrázky, se nemusí shodovat s oficiálními názvy a popisy výrobce a mají pouze informativní charakter. Vyhrazujeme si právo na jejich změnu bez předchozího upozornění. Jedinými závaznými informacemi jsou texty, popisky a doporučení, která na svých výrobcích a jejich obalech, popřípadě v průvodní dokumentaci, uvádějí výrobci daného zboží. Nezodpovídáme za převzaté informace z propagačních materiálů a webů různých výrobců nebo prodejců zboží.  

Veškeré akční nabídky platí pouze do vyprodání zásob. Zároveň toto zboží není vymahatelné.

Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ní jinak jedná.

Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součást tvoří sdělení před uzavřením smlouvy, reklamační řád a dokument „Způsoby dopravy a platby“, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.

II. Sdělení před uzavřením smlouvy

Prodávající sděluje, že

a) v případě, že jste spotřebitel, máte dle § 1829 občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) právo zakoupené zboží vrátit bez udání důvodu, a to do 14 kalendářních dnů, kdy 14 denní lhůta začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo zboží doručeno (převzato). Nárok máte i v případě, že objednávku učiníte po internetu s osobním odběrem v některé z našich kamenných výdejen. Pro dodržení lhůty je rozhodující, kdy je odstoupení od smlouvy odesláno. Lhůta pro odstoupení se tak považuje za zachovanou, pokud spotřebitel v jejím průběhu odešle prodávajícímu oznámení, že od smlouvy odstupuje. V co nejkratším termínu od zaslání tohoto odstoupení je potřeba, aby spotřebitel předal zakoupené zboží. V tomto případě nevzniká právo na proplacení nezbytných nákladů spojených s přepravou zboží k prodávajícímu.

V případě, že nejste spotřebitel, tedy zboží nakupujete v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti (o čemž rozhoduje uvedení IČ na nákupním dokladu), právo na odstoupení vám nevzniká, neboť zákon tuto možnost neuvádí.

Odstoupení od smlouvy může kupující prodávajícímu sdělit písemně na email zdenka.stepanova(at)post.cz.

b) obal není předmětem koupě ani součástí koupené věci. I přesto má prodávající právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Tyto náklady jsou vždy individuálně posouzeny a jako takové jsou poté zákazníkovi naúčtovány a započteny s částkou za vrácené zboží.

a) požaduje úhradu kupní ceny před převzetím plnění kupujícím od prodávajícího, příp. povinnost zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu se týká požadavků Kupujícího na poskytnutí specifických služeb, jsou-li vyžadovány a poskytovány,

b) Ceny zboží a služeb jsou na webu provozovaném prodávajícím uváděny včetně DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání zboží nebo služby se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady, v příp. osobního odběru;

c) v případě, že kupujícím je spotřebitel, má takový spotřebitel právo od smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží, jde-li o 

c1) kupní smlouvu, ode dne následujícího po dni převzetí zboží,
c2) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne  následujícího po dni převzetí poslední dodávky zboží, nebo
c3) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí  následujícího po dni první dodávky zboží;

d) spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:

d1) o poskytování služeb, které prodávající splnil s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy,
d2) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
d3) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

e) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,

f) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

g) v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou;

h) spotřebitel má povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo.

III. Objednávka1. Objednávka uskutečněná prostřednictvím objednávkového systému internetového obchodu Krmiva z Malého údolí je závazná a má povahu návrhu na uzavření smlouvy.

2. Objednání zboží, tj. odeslání návrhu smlouvy se děje tak, že kupující potvrdí obsah nákupního košíku, tj. projeví vůli uzavřít smlouvu na koupi zboží ve struktuře a specifikaci shodné s nákupním košíkem, zejména pak takto odsouhlasí specifikaci zboží, jeho cenu a počet kusů, dále pak formu úhrady a způsob dopravy na místo dodání. Takto učiněná objednávka je projevem jeho svobodné vůle.

3. K uzavření smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím dochází okamžikem předání objednaného zboží kupujícímu.

4. Objednáním dle bodu 2. těchto obchodních podmínek kupující prohlašuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jakož i s Reklamačním řádem, s prohlášením o Ochraně osobních údajů a cenami a podmínkami dopravy, a že s nimi bezvýhradně souhlasí ve znění zveřejněném na www.zmalehoudoli.eshop-zdarma.cz, tj. ve znění platném a účinném k okamžiku odeslání závazné objednávky. Jakékoliv změny a úpravy obchodních podmínek učiněné prodávajícím po uzavření kupní smlouvy jsou vůči této smlouvě neúčinné. 

5. Podmínkou platnosti objednávky je pravdivé vyplnění požadovaných osobních údajů v registračním formuláři, tj. zejména takových údajů, které jsou nezbytné pro vyhotovení daňového dokladu, vyplnění záručního listu a předání zboží v místě dodání. Nakládání s takto získanými osobními údaji je prováděno tak, aby bylo v souladu se Zákonem č.101/2000 Sb., v platném znění. 

Pravidla pro nakládání s osobními údaji jsou kupujícímu rovněž přístupná v dokumentu Ochrana osobních údajů.

6. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři, pokud nebylo prokazatelně dohodnuto jinak. Místem dodání může být po předchozí vzájemné dohodě i provozovna prodávajícího (veterinární ordinace, sklad). 

7. Kupující je povinen zajistit řádné převzetí objednaného zboží. Nepřevezme-li kupující zásilku z důvodů ležících na jeho straně, vzniká prodávajícímu nárok na náhradu skutečně uhrazených nákladu na dopravu a balné. Tento nárok vzniká i v případě, že objednávka přesahuje hodnotu splňující podmínky pro odeslání zdarma. Na vyžádaní může být nepřevzatá zásilka odeslána ještě jednou (více viz článek III).

8. Vlastnické právo ke zboží přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem zaplacení kupní ceny, a to buď při předání zboží kupujícímu v místě dodání zboží v případě platby na dobírku, nebo již vlastním uhrazením zboží platbou předem ve formě definované v sekci Dopravy a platby.

9. Vyplněním registračního formuláře, resp. objednávky – návrhu smlouvy a nebo případným vyplněním osobních údajů na jakémkoliv jiném místě umístěném v internetovém obchodě Krmiva z Malého údolí (např. při registraci), případně osobním sdělením při telefonickém hovoru nebo písemným sdělením v e-mailu, dává kupující prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím, smlouvách a o jeho nákupech. Kupující má právo na vymazání nebo změnu ve struktuře osobních údajů, a to kdykoliv o to písemně požádá na zdenka.stepanova@post.cz.

10. Bez ohledu na ustanovení jednotlivých bodů článku II. těchto obchodních podmínek, si prodávající vyhrazuje právo na odstoupení od kupní smlouvy s udáním důvodu. Pokud tak prodávající učiní a zároveň již došlo k prokazatelné úhradě kupní ceny kupujícím formou platby předem, budou tyto prostředky v souladu s dobrými mravy bezodkladně převedeny zpět na účet kupujícího.

11. Zrušení objednávky musí být učiněno prokazatelným způsobem - nejlépe písemnou formou v podobě zaslání e-mailu na zdenka.stepanova@post.cz. Zrušit objednávku lze i telefonicky nebo prostřednictvím SMS na naši infolinku 732 933 402 v prac. dnech od 8-17 hod. V případě zaslání e-mailu je nutno vyžádat si potvrzení o přijmutí e-mailové zprávy prodávajícím.

Objednávku lze zrušit pouze do odeslání zboží, (předání zboží dopravci), nejdéle však do 2 hodin po uskutečnění objednávy.

III. Dodací podmínky

1. Obvyklá lhůta pro doručení zboží na místo dodání, a to ve struktuře a počtu specifikovaném v platné objednávce, činí dva až deset pracovních dní, přičemž tato lhůta začíná běžet v případě platby na dobírku prvním pracovním dnem následujícím po dni, ve kterém byla objednávka kupujícím potvrzena, u plateb uskutečněných bankovním převodem začíná lhůta běžet dnem prokazatelného připsání na účet prodávajícího. V případě sdružených zásilek, ve kterých je vyskladňováno více položek rozdílných sortimentních skupin určuje lhůtu dodání položka s nejdelší dodací lhůtou. Orientační doba expedice je většinou uvedena v detailu zboží. Položky skladem odesíláme obvykle do 24 hod, pokud se ve skladě nevyprodají nebo nejsou vázány na dříve příchozí objednávky.  

V předvánočním období (listopad - prosinec) a období dovolených (červenec - září) může být dodací lhůta prodloužena. 

2. Ve výjimečných případech, nezávislých na vůli prodávajícího (v důsledku "vyšší moci"), kdy ani s vynaložením veškeré odborné péče prodávajícího nelze dodržet dodací lhůtu specifikovanou v bodu 1. těchto Dodacích podmínek, si prodávající vyhrazuje právo dodací lhůtu prodloužit. V takovémto případě se prodávající zavazuje neprodleně informovat kupujícího o změně termínu doručení zboží.

3. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu plnění na místo dodání zboží uvedené v objednávce, nebylo-li dohodnuto jinak (např. telefonicky / e-mailem). 

4. Dopravu na místo dodání zboží zajišťuje prodávající s využitím vlastní dopravy, nebo služeb třetí osoby, vždy však za podmínek, které jsou součástí objednávky a na základě volby kupujícího učiněné v nákupním košíku a s odkazem na platné ceny uvedené v článku IV těchto obchodních podmínek. Doprava zboží je možná pouze v České a Slovenské republice.

Prodávající si vyhrazuje právo změnit způsob dopravy zboží v zájmu úspory nákladů kupujícího.

5. Prodávající si vyhrazuje právo vyžádat platbu předem (bankovním převodem) v plné výši nebo zálohově, a to zejména v případech:
a. kdy dochází k úpravě zboží na základě požadavku zákazníka,
b. kdy je zprostředkován prodej zboží, které není ve stálé nabídce na www.zmalehoudoli.e-shop-zdarma.cz na základě požadavku zákazníka
c. hodnota objednaného zboží překročí částku 5000 Kč vč. DPH

6. Prodávající si vyhrazuje právo změnit variantu dopravy, a to i bez předchozího upozornění kupujícího. Tato změna se však nesmí projevit snížením kvality doručení a změnou její ceny.

7. Součástí dodávky zboží na místo dodání není výnos do patra, předvedení, instalace, sestavení nebo montáž zakoupeného zboží.

8. K zakoupenému zboží je vždy přiložena faktura - daňový doklad (případně dodací list splňující podmínky daňového dokladu). Pokud faktura - daňový doklad není součástí zboží, je odeslána v elektronické podobě (soubor PDF) na e-mail kupujícího (tento e-mail si kupující zadal v nákupním koši při objednávce nebo registraci). Uzavřením kupní smlouvy zákazník souhlasí se zasláním daňového dokladu (faktury) elektronicky na e-mail zadaný do objednávky. Pokud se z jakéhokoliv důvodu stane faktura nečitelná nebo je zničená (např. při přepravě), nebo pokud nedojde na zadaný e-mail, může si zákazník vyžádat novou fakturu, která mu bude zaslána ve formátu PDF na jeho nově zadaný e-mail.

9. Prodávající rozdělí zásilku zasílanou přes dopravce Geis Parcel CZ, s.r.o., která váží více jak 50 kg (počítáno včetně veškerého obalového a výplňového materiálu) na více zásilek tak, že za každých dalších započatých 50 kg váhy bude účtován poplatek navíc (viz článek IV).

Pro určování váhy zboží není určující váha uváděná na výrobku, výrobcem, nebo v e-shopu u detailu zboží. Prodávající si v takovémto případě vyhrazuje právo určovat váhu sám, a to včetně veškerého použitého obalového a výplňového materiálu. 

IV. Způsob dopravy a úhrada zboží

1. Osobní odběr zboží na adrese Podhora 14, Mohelnice nad Jizerou, 294 13 - zdarma. 

2. Dopravné prostřednictvím přepravní společnosti (Geis Parcel CZ, s. r. o.)
  A. při hodnotě objednávky do 4 500,- Kč:
          a. při platbě převodem na náš bank. účet 120,- Kč,
          b. při platbě dobírkou 155,- Kč.

  B. při hodnotě objednávky nad 4 500,- Kč (při váze balíku do 50 kg): cena dopravného zdarma. 

Přepravní společnost Geis Parcel, s.r.o. doručuje zásilky do hmotnosti 50 kg (včetně obalového materiálu), za každých dalších započatých 50 kg (včetně obalového a výplňového materiálu) se účtuje příplatek 120,- Kč k ceně dopravného.

Tento příplatek platí také v případě, kdy objednávka splňuje nárok na dopravu zdarma. To samé platí také tehdy, je-li v objednávce větší množství těžkého zboží a k tomu jedna nebo více křehkých (a zároveň objemných) položek. V takovém případě je z důvodu ochrany zboží před poškozením během přepravy nutno rozdělit objednávku do dvou a více balíků, přičemž objednávka nemusí splňovat váhu nad 50 kg. Příplatek je naúčtován dodatečně k objednávce. 

3. Všechny ceny uváděné v e-shopu prodávajícího jsou včetně příslušné sazby DPH, v CZK.

V. Reklamace

1. Reklamace zboží se striktně řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku v platném znění. 

2. Detailní informace o postupu kupujícího v případě reklamace nalezne v sekci Reklamační řád internetového obchodu Krmiva z Malého údolí, který je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek.

VI. Odstoupení od kupní smlouvy

1. Kupující – fyzická osoba (nepodnikatel) - má právo dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku odstoupit od smlouvy, a to do 14 dnů od převzetí zboží bez udání důvodu a bez jakékoliv sankce. 

 2. Odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího se děje tak, že kupující doručí před vypršením zákonné lhůty na vlastní náklady na adresu prodávajícího zboží, které je nepoškozené a bez známek užívání nebo opotřebování a zároveň v původním obalu se všemi průvodními dokumenty a příslušenstvím. Pokud zboží bylo použito (vyzkoušeno) nebo je zasláno bez původního obalu, prodávající si vyhrazuje právo účtovat náklady spojené s uvedením zboží do původního stavu. 

3. O tomto úkonu bez zbytečného odkladu informuje prodávajícího na zdenka.stepanova@post.cz. Prodávající je při splnění všech výše uvedených podmínek povinen vrátit kupujícímu celou kupní cenu včetně všech dalších poplatků (nákladů) v souladu s platnou českou a evropskou legislativou (včetně pravomocných rozhodnutí evropských soudů - rozsudek Soudního dvora EU ze dne 15.4.2010 ve věci C-511/08, který je výkladem evropské směrnice 97/7/ES). Prodávající tak učiní předem dohodnutým způsobem a ve lhůtě obvyklé pro transfer peněžních prostředků zvolenou formou, nejpozději do 30 dnů. 

4. Zboží zaslané kupujícím (z titulu odstoupení od smlouvy) formou dobírky nebude prodávajícím převzato.

5. Pokud je kupujícím fyzická osoba podnikatel nebo právnická osoba (o čemž rozhoduje uvedení IČ na nákupním dokladu), řídí se vzájemné vztahy příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku. V tomto případě nelze uplatnit právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů. 
 

VII. Závěrečná ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné dnem zveřejnění na stránkách internetového obchodu Krmiva z Malého údolí.

2. Znění těchto obchodních podmínek může být průběžně upravováno, přičemž platí, že platné znění je to, které kupující odsouhlasil učiněním závazné objednávky dle čl. II. těchto obchodních podmínek.

3. Pokud není v těchto podmínkách uvedeno jinak, řídí se smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku se zvláštním zřetelem k ustanovením týkajícím se uzavírání smluv za použití prostředků komunikace na dálku.

4. Nabídka akčního a slevněného zboží nebo zboží označené jako "zdarma" platí po dobu, která je u jednotlivého druhu zboží uvedena. Není-li uvedena, platí do vyprodání zásob. Na zboží označené jako "zdarma" nebo akční zboží není právní nárok a není vymahatelné. Prodávající si vyhrazuje právo tyto nabídky kdykoliv měnit. 
 

 Prohlášení o ochraně osobních údajů

Prodávajícím se pro účely prohlášení o ochraně osobních údajů (dále jen prohlášení) rozumí provozovatel internetového obchodu Krmiva z Malého údolí, IČ: 752 749 57, DIČ: CZ7961262254.

Kupujícím se pro účely tohoto prohlášení rozumí zákazník internetového obchodu Krmiva z Malého údolí.

Prohlášení:
Nákupy na zmalehoudoli-eshop-zdarma.cz se neobejdou bez sdílení některých osobních dat. Ochraně Vašich osobních údajů věnujeme maximální pozornost: 
1. Prodávající tímto prohlašuje, že při nakládání s osobními údaji kupujícího bude postupovat v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen zákon).

2. Zdrojem osobních údajů je kupující. Osobní údaje o kupujícím jsou s jeho prokazatelným souhlasem shromažďovány a zpracovávány prodávajícím prostřednictvím zabezpečené elektronické databáze a to výhradně za účelem: 
a. plnění smlouvy uzavřené prodávajícím 
b. nabízení obchodu nebo služeb subjektům údajů 
Rozsah spravovaných údajů zcela odpovídá registračnímu formuláři a nejsou zde spravovány žádné citlivé údaje. 

3. Osobní údaje kupujícího se prodávající zavazuje chránit. Tyto údaje nebudou prodávajícím poskytnuty žádné třetí osobě s výjimkou těch případů, kdy je poskytnutí údajů (např. adresa a telefon) nezbytnou podmínkou úspěšného doručení zboží kupujícímu. 

4. V registračním formuláři je kupujícímu nabídnuta možnost zasílání informací marketingové povahy, a to elektronickou cestou na emailovou adresu kupujícího. Odmítnutím této možnosti, je kupující vyjmut z adresáře pro automatické zasílání výše specifikovaných materiálů. Osobní údaje jsou pak v případě výše specifikovaného odmítnutí i nadále uchovávány, nejsou však, a to zcela v souladu se zákonem,  žádným způsobem dále zpracovávány. 

5. Vyplněním registračního formuláře a jeho odesláním, resp. vyplněním osobních údajů v rámci internetového obchodu Krmiva z Malého údolí, dává kupující prodávajícímu souhlas k shromažďování a zpracovávání osobních údajů o kupujícím na dobu neurčitou. Kupující má právo na vymazání nebo změnu ve struktuře osobních údajů, a to kdykoliv o to písemně požádá na zdenka.stepanova@post.cz.
Prodávající vždy postupuje v souladu se zákonem. Veškeré údaje, které jste nám předali např. při registraci, jsou archivovány tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití a jsou používány jen k takovým účelům, ke kterým jste nám dali svůj souhlas. 

Prodávající neprodává, nepronajímá ani jinak nesdílí Vaše data s žádnou třetí osobou s výjimkou těch případů, kdy je předání dat třetí osobě nezbytné pro realizaci Vaší objednávky nebo reklamace.13824 návštěvníků


Tento e-shop využívá systém eshop-zdarma.cz!